Wastewater Treatment of Electroplating

การบําบัดน้ำเสียของโรงงานชุบโลหะ


การบําบัดน้ำเสียของโรงงานชุบโลหะ

ในการบำบัดน้ำเสียของงานชุบโลหะทั่วไป ต้องบำบัดสารเคมีให้เปลี่ยนรูปและตกตะกอน จะขึ้นกับเคมีที่มีการใช้ในโรงชุบนั้น โดยต้องการบำบัดสารบางตัวก่อน จึงค่อยตกตะกอนออกมา สารที่ต้องบำบัดก่อน ได้แก่

ไซยาไนด์ ปรับ pH น้ำเสียให้ได้ 7-8 แล้วบำบัดโดยการเติมคลอรีนหรือไฮโปคลอไรด์ ต้องกวนหลายชั่วโมง หลังบำบัดต้องเช็คไซยาไนด์ ถ้าบำบัดไม่หมดต้องเติมคลอรีนหรือไฮโปคลอไรด์และกวนอีกจนกว่าจะหมด

โครม 6 (เฮกซะวาเลนท์) ปรับ pH น้ำเสียให้ได้ 8-9 แล้วบำบัดโดยการเติมโซเดียมไบซัลไฟต์และกวนจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นโครม 3 หมด

โลหะหนัก การที่จะทำให้ตกตะกอนต้องปรับ pH น้ำเสียให้ได้ 7-11 ขึ้นกับโลหะแต่ละชนิดแล้ว โลหะก็จะตกจะตกตะกอนออกมาค่อยทิ้งให้ตะกอนนอนที่ก้นบ่อ จึงค่อยถ่ายน้ำออก ส่วนน้ำที่ถ่ายออก ถ้ามีสารอินทรีย์เกินไปจะมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าสารอินทรีย์มีมาก ทำให้ DO ออกซิเจนในน้ำต่ำลงอาจต้องมีการเติมออกซิเจนลง หรือสารเคมีลงในน้ำ เพื่อช่วยให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เร็วขึ้น หลังจากบำบัดจนน้ำสะอาดเพียงพอจึงถ่ายน้ำทิ้ง